A&B MONEY REGISTER BUSINESS FORM

เพื่อความรวดเร็ว กรุณาเตรียมเอกสารที่ต้องการให้พร้อม คือ

1. พาสปอร์ตเจ้าของธุรกิจ (*สำเนาภาพสีเท่านั้น)

2. รูปถ่ายปัจจุบัน

3. เอกสารยืนยันที่อยู่

4. ใบจดทะเบียนการค้า

5. ที่อยู่ของบริษัท

6. เอกสารผู้ถือหุ้นของธุรกิจ

7. รูปถ่ายหน้าการ์ด (ถ้ามี)

8. ใบอนุญาติสำหรับธุรกรรมพิเศษ เช่น ธุรกิจโอนเงิน, ยาสูบ เป็นต้น

 

*เอกสารต้องมีความชัดเจน ไม่หมดอายุ และไม่ตกขอบทั้ง 4 ด้าน